Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 6. september 2016

Dato:d. 6. september 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Mike Wenøe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Ny bankforbindelse
3. Halvtag til cykler
4. Ekstra tagbøjlesæt til Berlingoer
5. Vigtige papirer i bilerne
6. Regnskab
7. Facebook for medlemmer
8. Grøn omstilling af delebilforeningen
9. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Steen havde været til bestyrelsesmøde i Danske By- og Delebiler den 5.9. Der er ansat en studentermedhjælp til at støtte formanden for Danske By- og Delebiler med forskellige udredninger, referater, forberedelse af generalforsamling mv.

Hertz Delebilen er ved at udarbejde et notat om skat, moms, afgifter mv. for de forskellige transportløsninger som delebiler, bybiler, taxa, biludlejning. Det skal bl.a. bruges til at vurdere, om der er ens konkurrencevilkår. Det blev oplyst, at man i Norge har fritaget delebilordninger får at skulle pålægge moms på indtægter og dermed føre momsregnskab. De skal blot betale moms på samme måde som almindelige bilister. Det ville være en fordelagtig ordning for os, hvis det samme galt i Danmark, hvor vi skal lægge moms på vores indtægter og føre momsregnskab. Vi kan trække moms på vores udgifter fra, men da der ikke er moms på store udgiftsposter som forsikring og registreringsafgift betyder det, at vi får et momsunderskud, som vi skal betale til Skat. Det er knap 10.000 kr. pr. bil pr. år. 

Ad 2. Ny bankforbindelse

Lars og Steen var til møde i Spar Nord på Københavnsvej den 31. august, hvor Spar Nord fremlagde et tilbud til foreningen. Lars har efterfølgende sammenlignet tilbudet med vores nuværende vilkår i Sparekassen Sjælland. Sammenligningen viste, at vi kunne spare 3.000-15.000 kr. om året, når man kikkede på årene 2010 til 2016. Forskellene fra år til år skyldes især, at vi har haft forskellige renteudgifter. Variabelrente i Spar Nord er omkring det halve af, hvad den er i Spar Nord, men til gengæld er årlige udgifter til netbank gebyr, genforhandling af kassekredit samt provision af kassekreditten større.

En del af tilbudet er, at Munksøgård Delebilforening skal sende en email til medlemmerne med et tilbud om, at medlemmerne kan få et møde med Spar Nord med tilbud om bankskifte. Det vil være helt frivilligt at deltage i et sådan møde, og det vil måske endda blive præmieret med et gavekort. 

Lars har endvidere orienteret Sparekassen Sjælland om, at vi havde fået et alternativt tilbud fra Spar Nord, og tilbudt Sparekassen Sjælland, at de kunne komme med bedre vilkår til os, men det har de ikke ønsket. 

På den baggrund besluttede vi at skifte til Spar Nord. Lars sørger for det formelle omkring netbank mv. Hele bestyrelsen skal personligt møde op i Spar Nord for at underskrive aftalen samt vise billedlegitimation.

Sparekassen Sjælland er nævnt i vores vedtægter som bankforbindelse. Dette skal ændres ved kommende generalforsamling. Spar Nord kræver ikke at blive nævnt ved navns nævnelse, så vi kan blot ændre til "foreningens bankforbindelse".

Vi spurgte også Spar Nord, hvad de anså for en passende egenkapital i Munksøgård Delebilforening. De sagde samme størrelse som kassekredittens maks. beløb, hvilket er 600.000 kr. I det seneste regnskab er egenkapitalen omkring 850.000 kr. men vi arbejder på at bringe det ned med et budgetteret underskud for i år.

Ad 3. Halvtag til cykler

Et medlem har ønsket, at der var et halvtag til at beskytte cykler, som stilles ved varmecentralen. Varmecentralen ejes af Munksøgård Foreningen, som i givet fald skulle give tilladelse til, at delebilforeningen etablerede et sådant halvtag. Det er ikke sikkert, at man kan få den tilladelse. Endvidere ville det være dyrt at etablere. Bestyrelsen opfordrer i stedet til, at man fx tager en plastikpose med til sadlen eller anskaffer sig et betræk monteret bag sadlen, som kan slås ud over sadlen.  

Ad 4. Ekstra tagbøjlesæt til Berlingoer

Vi har kun et tagbøjlesæt til Berlingo, men vi vil anskaffe et mere til nummer to Berlingo. Ole køber det ved lejlighed. 

Ad 5. Vigtige papirer i bilerne

Der skal være en række vigtige papirer i bilerne. Følgende har ansvaret for at de er i bilerne:

Registreringsattest (Steen, Lars sender til Steen)

Grøn forsikringsattest (Steen, Lars sender policenr. til Steen)

Rød SOS-kort (Steen, Lars sender policenr. til Steen) 

Dispensations dokument (Ole)

Brugervejledning (Ole)

Hvis uheldet er ude (Ole)

Fadderne kan i forbindelse med vask af bilerne lige tjekke om disse papirer er i bilerne og underrette hhv. Steen eller Ole om evt. manglende papirer. 

Ad 6. Regnskab

Lars havde fremsendt regnskab frem til august. Ingen særlige bemærkninger. 

Ad 7. Facebook for medlemmer

Mike havde oprettet en Facebook gruppe, hvor det er ideen, at medlemmerne kan bruge den til at kommunikere indbyrdes og hjælpe hinanden. Mike vil være moderator på facebook gruppen, men bestyrelsen vil ikke være forpligtet til at svare på spørgsmål. Evt. spørgsmål til bestyrelsen kan altid rettes via email.

Facebook gruppen er kun for medlemmer og Mike vil invitere alle medlemmerne. Steen sørger for, at Mike får et administrator login, så han kan se navne og email på alle medlemmer.

Ad 8. Grøn omstilling af delebilforeningen

Steen havde udarbejdet et forslag til en ny strategi for grøn omstilling af delebilforeningen. Oplægget var kun til diskussion, og der vil først blive taget en endelig beslutning på et efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Forslaget indebærer, at delebilforeningen tager et større ansvar for så hurtigt så muligt at få nedbragt CO2 udledningerne fra vores biler. Det kan vi gøre ved at fastsætte en målsætning om, at vi vil være CO2 neutrale i 2025, og hvert år på generalforsamling fremlægge en opgørelse af CO2 udledningen fra vores biler og planer for, hvordan vi nedbringe det. Tiltag kunne omfatte (a) Øge andelen af rene elbiler (har endnu begrænset rækkevidde) (b) Øge andelen af plug-in elbiler (mindre rækkevidde på batteri, men motor til fremstilling af strøm) (c) Flere benzindrevne hybridbiler (energieffektivt som dieselbiler, men uden NOx problem), (d) Brændselscellebiler på brint, når brinttankstationer er udbredte og bilerne er til at betale (e) CO2 kompensation som sidste udvej.

Tiltagene skal gennemføres på en måde og i et tempo, så medlemmernes transportbehov tilgodeses. 

Ad 9. Næste møder

Alle møder er onsdage kl. 20.00. 12. oktober (Lars), 16. november (Ole), 7. december (Steen).  


Referat ændret sidst d. 07.09.2016 kl. 20:44

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM