Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 11. maj 2016

Dato:d. 11. maj 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Mike Wenøe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Konstituering3. Revisionsrapport for regnskab 20154. Valg af suppleant til Danske By- og Delebiler5. Faddere6. Udskiftning af Picasso7. Mærkat på brændstofkort8. Forsikring9. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlem Mike Wenøe.

Steen deltog i møde i Danske By- og Delebiler den 25.4. Referat rundsendt til bestyrelsen.

Steen er blevet interviewet af en gruppe studerende fra Aalborg Universitet den 11.5 om delebilisme. De vil også kontakte nogle få medlemmer via Steen. Vi vil få deres rapport tilsendt.

Ole holder ferie den 18.5 til 8.6. Bestyrelsen kan kontaktes, hvis der er problemer med bilerne i den periode. 

I følge tidligere generalforsamlingsbeslutning skal en række personer have kompensation for forskellige arbejdsopgaver. Steen sørger for det.

Kassereren har prokura svarende til 150.000 kr.

På den ordinære generalforsamling foreslog et medlem Gordula, at Facebook kunne bruges til at øge kommunikationen i foreningen.Mike vil kontakte Gordula, så de kan komme med et forslag på næste bestyrelsesmøde.

På næste bestyrelsesmøde vil vi have en diskussion af fordeling af arbejdsopgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne. Steen rundsender beskrivelse af arbejdsopgaver.

LetsGo forbedrer løbende bookingsystemet. Vi har haft en ønskeliste, som de også har kommenteret på. Steen følger op for at få en status for, hvornår de forventer at færdiggøre resterende opgaver. 

Ad 2. Konstituering

Der skal vælges formand, kasserer og sekretær i følge vedtægterne. Steen blev valgt til formand (samt sekretær) og Lars til kasserer.  

Ad 3. Revisionsrapport for regnskab 2015

Diskussion af revisionsrapport for regnskab 2015 udarbejdet af intern revisor. Bestyrelsen tager den bagudskuende kritik til efterretning. Til regnskabet for 2015 spørges til om vores vindmølleandele nedskrives. Det gør de i følge kasseren. Der foreslås, at opkræve et gebyr ved manglende dankortoplysninger fx forbi et medlem har fået nyt og ikke fået det tilmeldt. Kassereren mener dog ikke, at der er flere hændelser end forventet, og det er ikke en større arbejdsbyrde. Derfor mener bestyrelsen ikke, at der skal opkræves gebyr. 

Ad 4. Valg af suppleant til Danske By- og Delebiler

Jan Peiter blev valgt som suppleant til Danske By- og Delebiler, og vil deltage i bestyrelsesmøder i de tilfælde, hvor Steen ikke kan deltage. 

Ad 5. Faddere

Det har været lidt svært at få en ny fadder til den nye Berlingo, men det er lykkedes. Den kan skyldes at Berlingoerne typisk bliver mere beskidte end de andre biler, da de bruges til mange transportformål. Steen sender en opfordring ud til medlemmerne om at hjælpe med at holde bilerne i så ren stand som mulig. 

Ad 6. Udskiftning af Picasso

Et enkelt medlem har beklaget, at Picassoen blev udskiftet med en Berlingo, mens enkelte andre medlemmer har udtrykt tilfredshed med, at vi nu har to Berlingoer. 

Ad 7. Mærkat på brændstofkort

Enkelte medlemmer har spurgt til hvilket brændstof C1'erne skal have. Det er benzin oktan 95. Ole vil skrive det på brændstofkortene. 

Ad 8. Forsikring

Jan har haft kontakt til Am Brand forsikringsselskabet for at få et alternativt tilbud. Han skal opyse skadestatistik. Steen sender login oplysninger til Jan til vores eksistrende selskab. 

Ad 9. Næste møder

Kl. 20.00 den 8.6 (hos Steen, Munksøgård 40). Møder i efteråret aftales på dette møde.


Referat ændret sidst d. 08.06.2016 kl. 19:40

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM