Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 22. november 2011

Dato:d. 22. november 2011
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jakob harboe
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. PBS opkrævning, faktura og efterregulering
4. Regnskab
5. Næste møde
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat af forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Danske Delebiler afholder en konference i Fællessalen på Christiansborg om delebilisme den 13. januar 2012. Steen har deltaget i planlægningen af konferencen, og sender invitation ud til medlemmerne.

Steen har deltaget i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 24.11.2011, hvor bl.a. de sidste detaljer om ovenstående konference blev diskuteret samt et politik papir om Danske Delebilers ønsker til politikkerne. 

Steen forsøger løbende at holde hjemmesiden ajour. Der er kommet et nyt billede af bilerne, hvor elbilen fremgår, og vejledning om ny tagboks til Berlingoen er lagt på hjemmesiden.

Vores kasserer Jan Peiter har fået ny emailadresse som er: jandelebil@gmail.com. Denne email skal benyttes fremover ved henvendelser til Jan. Emailadressen fremgår også af forsiden på vores hjemmeside. 

Vores nuværende bilforsikring i Danske Forsikring bliver opsagt pr. 1.1.2012, hvor vi vil overgår til IF Forsikring, hvor vi har fået en langt billigere forsikring.

En gruppe DTU studerende har henvendt sig med ønske om at interviewe udvalgte medlemmer om smartgrid og elbiler. Steen rundsender de studerendes opfordring til medlemmerne om at deltage.

GPS 1 har igennem en periode ikke været afleveret efter booking, men er nu sporet og tilbage igen efter glemt aflevering. Hvis du oplever, at noget af vores udstyr til delebilerne ikke er tilstede, som det skal være, så kontakt Ole Winther eller formanden, så vi kan gøre noget ved det. 

Ad 3. PBS opkrævning, faktura og efterregulering

Den gode nyhed er, at PBS regning for din kørsel i delebil i oktober gik igennem, som den skulle, således at alle medlemmer er blevet opkrævet det rigtige beløb for kørsel i oktober. Det gælder PBS opkrævninger udsendt i slutningen af november.

Den dårlige nyhed er, at der er fortsatte problemer med at afslutte fakturaer for september og oktober. Hvis du går ind i bookingsystemet under menupunktet "Regnskab" får du en oversigt over dine månedlige regninger. Du kan se regninger til og med august 2011, men altså ikke for september og oktober. Kassereren kan ikke generere disse fakturaer i systemet pga. en eller anden databasefejl, som folkene bag bookingsystemet pt. forsøger at løse.

Historikken er, at i juli, august, og september er den samme PBS opkrævning udsendt - samme som fra juni 2011 - pga. af de problemer vi havde med PBS kortet/udstyret, som nu er løst.

Der forestår nu en efterregulering for juli, august og september, således at alle medlemmer kommer til at betale for faktisk kørsel i disse månederne. Nogle medlemmer vil skulle have penge tilbage og andre vil skulle betale mere afhængig, hvor tæt de gentagne juni-PBS-opkrævninger svarer til den faktiske kørsel. 

Vi havde håbet på at kunne foretage denne efterregulering tidligere, men vi kan først foretage efterreguleringen, når fakturaerne kan genereres for september og oktober, hvilket afhænger af, at folkene bag bookingsystemet får løst databaseproblemet. Ligeså snart dette er løst og fakturaerne er dannet for september og oktober vil efterreguleringen blive udarbejdet. 

Da PBS opkrævningerne har været de samme for juli til september (dvs. som juni), er de udgifter som medlemmerne har afholdt til fx vask, benzin mv. (og indskrevet i logbogen) heller ikke blevet refunderet via PBS opkrævningerne. Hvis nogle medlemmer har store beløb ude at svømme til udgifter til vask, benzin mv. er de velkomne til at kontakte kassereren med henblik på at få dem refunderet, ellers vil refundering ske ved den kommende efterregulering. 

Ad 4. Regnskab

Jan havde udarbejdet en oversigt over indtægter, udgifter, saldo på kontoen mv. for hver måned fra januar til medio november.

Årsregnskabet samt alle bilag for 2010 er afleveret til vores interne kasserer (Lars Levin-Jensen), som skal forestå en afsluttende revision før vi helt kan lukke årsregnskabet for 2010 . Alle regninger/bilag er systematisk registreret for 2011, således at de bør blive meget nemmere at revidere regnskabet for 2011.

Ad 5. Næste møde

Næste møde er tirsdag den 13. december hos Steen.


Referat ændret sidst d. 12.12.2011 kl. 20:05

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM