Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 6. juni 2002

Dato:d. 6. juni 2002
Tilstede:Steen,Paolo og Jan (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8/4-02..2. Meddelelser.3. Generalforsamling og regnskab.4. Service af og påsætning af ekstrasæde i Berlingoen.5. Bankgebyrer.6. Tryk af køresedler.7. Selvskyldnerkautioner.8. Prisstruktur.9. Eventuelt.Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8/4-02

referat godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Steen var til møde i Sjællandske Delebiler d. 3/6. Han har lavet et udkast til et brev om momssagen, som skal sendes i Sjællandske Delebilers navn. SF vil rejse momssagen i Folketinget.

Nyt bookingsystem: Paolos udkast vendt blandt de andre delebilsforeninger, hvis kommentarer indarbejdes og endeligt vedtages, hvorefter et egentligt udbudsmateriale kan laves.

Forsikring – flere af de andre delebilsforeninger har billigere forsikringer, end vi har. Provinzial/Almindelig Brand er det billigste. Steen indhenter et tilbud os dem.

Danske Delebiler: det er blevet meget billigere at melde sig ind i Danske Delebiler. Vi får et brev fra dem for at få os til at melde os ind. Vi er positive.

Ad 3. Generalforsamling og regnskab

På generalforsamlingen d. 30/4, blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med endelig godkendelse af regnskab for 2000 og 2001. Paolo og Jan har afholdt et møde med revisor Boye Nielsen, som har gjort at vi kan bruge bogføringssystemet. Regnskab for år 2000 er udarbejdet, og regsnkab for 2001 er ved at blive udarbejdet. P.g.a. den tilstundende sommerferie kan vi først holde ekstraordinær generalforsamling til august. Vi satser på d. 8/8, hvor referatet af generalforsamlingen d. 30/4 skal være færdigt.

Ad 4. Service og påsætning af ekstrasæde i Berlingoen

Berlingoen skulle have været til service. Jan ordner service og påsætning af sæde hos Citroën i Frederikssund.

Ad 5. Bankgebyrer

Gebyrer i forbindelse med opkrævning over betalingsservice er efter vores mening meget høje. Er det billigere andre steder? Vi skal undersøge, hvad Merkur og Fælleskassen tager for de samme ydelser.. Det ville dog være besværligt at skifte bank bl.a. pga. selvskyldnerkautionen på lånet som evt. skulle underskrives påny. Vi skal have et overblik over hvilken aftale vi har med Roskilde Bank og forsøge at presse priserne ned hos dem.

Ad 6. Tryk af køresedler

Paolo indhenter et tilbud hos en trykker for at få trykt køresedler uden farver og priser, evt. i afrivningsblokke.

Ad 7. Selvskyldnerkautioner

Flere medlemmer har meddelt, at der har været problemer med at henvende sig i Roskilde Bank for at underskrive selvskyldnerkautioner. Steen sender en ajourført medlemsliste.

Ad 8. Prisstruktur

Farum Delebilsklub har en anden prisstruktur end vores. Tidslejen er billigere, men med et minimum kilometerantal, man skal betale. Vi kunne overveje at indføre noget lignende. Det kunne måske få bilerne mere ud at køre i dagtimerne..

Ad 9. Næste møde

næste bestyrelsesmøde bliver d. 25. eller 26. juni. Den præcise dato aftales senere.

Ref.: Jan


akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM